Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
[Hot IT News] Master decryption keys for the Gandcrab Ransomeware
  07-20-2019, 02:50 PM (This post was last modified: 07-20-2019, 02:58 PM by Anøn LK.)
#1
Master decryption keys for the Gandcrab Ransomeware


[Image: vgPF3oul.png]

ගොඩක් භයානක වගේම එපාම කරපු malware එකක් තමයි ransomware එකක් කියන්නේ. Gandcrab කියන්නෙත් මේ කියන ransomeware එකක් තමයි. මේ වන විට මේ Grandcrab ransomeware එක ශ්‍රී ලංකාව ඇතුලු ලොව පුරා රටවල් ගණනාවකම සීඝ්‍රයෙන් පැතිරෙමින් පවතිනවා. එක එක ආයතනවලින් dectryption tools නිකුත් කරලා තිබුනත් ඒවා එතරම් සාර්තක වුනේ නම් නෑ. (Grandcrab ransomeware ගැන කලින් ලියපු ලිපිය බලන්න මෙතනින් යන්න: What is GandCrab Ransomware)

FBI එකට පිං සිද්ද වෙන්න ඔන්න පසුගියදා (ජූලි 20) Gandcrab Ransomware 4, 5, 5.0.4, 5.1, සහ 5.2 යන versions සදහා master decryption keys නිකුත් කරනු ලැබුවා. මෙම keys භාවිතා කරමින් ඕනම කෙනෙක්ට ඕනම සංවිදානයකට තමන්ගේම කියලා GandCrab decryptor එකක් සාදා ගැනීමට අවස්තාව FBI එකෙන් ලබා දීලා තිබෙනවා.

මේම keys භාවිතයෙන් මේ වන විට BiteDefender ආයතනය විසින් dectryption tool එකක් නොමිලේම නිකුත් කරලා තියනවා. මෙම tool එක භාවිතයෙන් Grandcrab 1, 4 සිට 5.1 වනතෙක් versions decrypt කරගැනීමේ හැකියාව තිබෙනවා. පහල link එකෙන් ගිහිල්ලා මේක download කරගන්න පුලුවන්.


මේ තියෙන්නේ FBI විසින් නිකුත් කරනු ලැබූ Master decryption keys.

GandCrab v4 and 5 key
Code:
BwIAAACkAABSU0EyAAgAAAEAAQC77wJGC16Mco6goDGulTOC1meJMrLtkqgWCrwowU0+AKPcSEc96ZrBMa5BxegicGp/dZiPxuvuZZsbltNNqj91C6V153HNiKB34MsvM6INq+TjQII/2ZVQpJJWqndhBXXyJYHaob4wp8vaK6OehasDjbvT8LuccZrUmM/GwqhihDKFTBss/+TY2eUquxgGCGr02NGNAONB/OfFICXS3Uf/JwkfbTRsigrrqxNICfYkJJiEIt3BoRxgYwZx7gBKIbofr0wD0sc/umQ5NbRECxdftSyMTrLmYbIjIU2t+9Qdlkuh/H+/mHi703Lx40YfA0wFGJbBR8CgbxcHERArLdTIeb+0g3U9aGAzu6R6yFJmLub6RDJKrgarWp++KR09uKbAygsQOKRSJ7phrAo7DoaPeq+6iZ1KUjOBdGveYSaltFOlSEeOqNcBCKXf8gbd1UXc8+Cty/0eVSwIY+LwWzmBdVD7XH42LBO9j2/irryjHQ2WLZGI5I854JlxCeDjgO7TV++RUzxdADB8ewANZih+yepnGK7SwrYl3aS3HZJ6U6G706Ix+C5JUG74jgeGFgEVRwUvibrV5IwpYetucmJHVvOWcFxwoy5/n1JmVN2y0Gqo4HDg9unsiq9nEJt/ujJNM8qzxJu2Zt5iFyEgkAw3FlB3mNpQ4Pe1hKsc+8CP1/ERhOCMHVewbW6Clh7MeL07qcODfNU/j5Ott4pFliGm1R1d3FA8OXFTwXHjYEIRBwbBAe5WXe3KeNJMxL5ANZtUJz6C50g3zXI6lfmOJXBimFnSnXEGdOMyqB62tpFkzdw1QhzaV8sfEiMhU/TG1RATJGyCEWMVsXhhTm2HaepNq+30KrO24G3fIB8E9FbMyNlLMj+eEFSkpf/FAY7zPJ+xi02uJZSHgHAY+qhFpA3F8uNnCPhUMPaeOgU55OhyUUcvgUHy4+nun3ajvJQItUYREhO6U7C2Z/DlLgrKslcmLMwuGVDa0kq92mnspwHXlZiSSbTWQQkaOQSJ1trCSbnemNtDUWaAhW6jEQVbn8NVd3vJ4FKezgoIvAXhwKcpPbUvjj2EuL3fOElltB+wwu57V/45jZMSHvsWfi+vB2B42XIiU0y0lrb8oFFFLByBNCbiqfmkID9rm6TYM4zcf51izQr+F2zEy31G2WgpcZp8jDvKyqNihZVvfeis7HFt4mG6dXTL5r2ATVRrMsaJJEk7svJv5M802hlFvg5lEApKDdL6URubHc7iqcjA//xjjd6eCPSrEMswPP6TN2j9CBAvW4Qo64/c+9js22PV78ushOowkob4wCp90kKyZsELsYjP15oCYMkFBE8lsXC6i5bO/7BSGXDNbvVz4kV/hCOB3YsqwU2IF4/ME3ERDhM62zrNZeAyUf66BC6LGizxx/gxm9oSn2A3F24LUc1oHwrpW8FLIx3LU0vBsH173GpfO+3WSKjbq9nUXR+cym6DBlutsrtafrf1SK65dgZ55WIHx34Jwh5FEjXaE8h3f+b8HEok5lwKoO8cU6O+3ecdsaM=

GandCrab v5.0.4 - v5.1 key
Code:
BwIAAACkAABSU0EyAAgAAAEAAQCPuVnJ9eIt7iW/ocAMfJrrTaSnrcIfGmFHmkciEOpvDXFx+KSjXOwgWWVPn8Cs/1RoQYLESNw2rLGjAxxg42/GTC8QTYU8n50I3JokQVIWjrhEoL5czMBkMJTo/MQjO9u6F/OKShMBz5tQim1oLq8UFu3YcuGZpvdr3gfVWhQj1Yt7NceDPpr2cBZvP6nxEi9b2V8PLp1q8CfUdYUHabTkrO9A7mkszHFTqtzp7pwUmO4KvHGJU8nWkjqbmyy/Pgdt6w1xrLy8oacfrVxA2nTamY1l+HQSNv/g17sgjJs9w624rFaxGPuystJHddPMzKGx4tv4KR2RvNGV2wxm4OGhL1XfrBAyeAJa6mU/TtLPV1nxRB/66g7QA8i0m5YZd49RqhBhEG0Wx1g1iMWlBsnk4fiR593JSYJQc+/hcs8bQYO66eXL62vz00zdcGBjGJJQsEikQrgAigApinO588NuwPNuOyejomwJYPHlgqKh2qfgTYHVpXNV4XN7eW8ZReShieGyX5yJYBolkJ3Za9oAravyjvOS+dklwwZcENV1SEW6T2sI9PKe7sOzfCLR62gDHEWjAcsUVCacId4JEegVK9H6pbRjTQ8V5ecUHl/RqoTZ1eLeH55tdLEbCWk1K7RQZCwpmlKvSWd+jfIW5pa9qjBISXGyghyDiZdwaTWMtdkXqA/zhTd9/1hrmA5NKx0URx1gqJPySnIAPXoSzNdpjfCacLBTbkhn0pbcXPdhpT5lqWikImK6vgRNewf9Idkoe6vTL/YzmaYOe43WvXyyajMr4JUzxXR2t0QnWQVPOyQrgYwas/PLs1vdSmsZkhD+6Ni33wnbSJrk+hwmShUogcpvyiOLBb+jFYQFwlQbD1fxLgAmJu7Y1oWEUXf//ZLB0u2JA+H6hMBwAFs1i/4VA1OBNogFft7S3Iy6S1Gva7+2Ft+VjAsugcuZLcd+Fj1Y+9ff3Zx24Vbwo+g6Ngxv2iYUTm8Ek+LXuyXn1RQcbEckI/lkNUmBT1YkTcUcpoPozbWpvVbwv17oSnuckVSZLDJHpNbsNHvEEfVhlg7BjqH15+qUWttOX2uYJyN2aOwgFt5072KsW0ZHMh0pwewPW1bNdAdrDmGSu89KxB+Hbj2IFEAWIjrnHTFhE62lHpyb/6TfIzv1eFfZUEYkwznkBqcASHHuoO7y/oERyRbmHcFg1bs1HlyRRIiwY5RC7aN7b3ZnRr7AdbjZN0jFaJTZpNC28uDH2II1TlQ8fn7YlYQbS1a2Bvbz0FBb53nrUtrazZZHxE7M3DamtqTIWezL5X4YVcpP5M6NJ3lr3QzNgJgmbciuo0BmCSg6WK7vJo6XHHneoNahSIPiUB27NJa11IRrSSiK08dinkp4+HBu+5H/wmJfbwcfXGA9rudEivLCZcGKcx/FUwY+5nE6TqYPYw48YPVxc81r5td44AoEBhMc5SBHrIpyQpQb2T5jE+jLeClcMec53+6voaVTtT33TrLxBKAF+gP7EIBgzAeaGw2Jpm1R4w/ivtbe0zopLgA=

GandCrab v5.2 key
Code:
BwIAAACkAABSU0EyAAgAAAEAAQBtwvOCqX7rw/P9P/NqSFQEe621TAAfjoG2UUw6dgLDRWo66kSsANjkrb5Cxdy2zW9f3+vu0TusoqUfwd6My8wJ0IEd0PpJ0V1IsHE504+zpG3oL8gMS7TPr3QvTMLMdMTKH/8f2LDCjfDfak/Zzz/tzm80KJ2eOQ1jTx+0Bn+j+Y0L0KzoiVJ2KpFbC5Gy2bkjYPLqkZ6Tx4NN7y6ekWkcLTMtyTgIqIchiJB4A+7xEtIkl80x5SyE4HTsyG/H9jIKQuYnUetZREYIagscrJtfYLjeiZCzwdlqb0KjA7Vi9BY5jci5bEjrGKBOeVBeL1atKOqFldgB7Wxs4SkGw4Lb0xCs0WVMJJBWFJYlMNqSbATwmKdrYhpm4IPAISa3EhfKQjHB9vNKRyPm+9zCmw/Nz1gDBlYxGeR9Gwvd/ZnzVa7OKSaoOdTOuPEQkYTFPJ2L5s2Qv7UyK3OzS5Va3er+20DB2NWm/FeVzXLwdhwEI8rM+rqlummMBWUJwPN1QP2/14ZRjaKFZFPByYhDVlSVDRSReXZ0xhjz9ZgWGNJCA94N8lVbUbZ2NHTr7xGY9movIl1+zdfFXvTv+Km72m+xkHSHe/IRr2DrLMRGtTDjwrtaFwdNgDNhNRABTlsTc1sSn3pE7owK/8HMvQG8K3YffEWNG9IeDoDSFCgiWZHk3bczBZAB9QqTI3zF3sx/lSQ0rMAKBsSVDW1mJs6VN5hc5oS78LQNKPmiZGqcD2ZtQOvNWQvZ/bX5RCCco3x7kg792SAsX0TI7IS+YunreAB7xkpbs0fhAWJNzNKRkRu2IWOtL7ePedmGoiH4jrrjkh26rMCvfbM/G/w4J4dUhSXlU2EdnoT6QU0OWlSnCww/lbvkylpdd6j5kYH6TnVEzYbghOwcehcjtAoWECH9r4vF9prRVfYXypu/qbIljpCNmRsmraYDkX+0udTR9ILTKrZri4xVeDWbT0BpllQzChCd6KUrv526JZuYemlVxS/6+/mOLUP5RI6nUWi/oSlS8mQgwYx0a2Kfk1HGMIjrGO2EQkty7LiFMf9E1ynqLaD4Uz+xzahY3UwPP9DdqkMxZ3eFebdU+uxUd0wGqXFZRCXfWgEIJe5z43TXY3fSPXQN5K4YSU+5QRQ7pH+MXpk8gw/dKt4v7+eyMGqxlLtuid2uovYbQu+8lgda2ff2j0RRLu0b+VuoWkweUSxoNIHaXhcnsLs432eA2w8txYFI1+uUKK1ecv1bolkvkai2ip53KVmW97g5+fZTXgNEPR7vdLeViYulD4RZINvZmQLgZQvPbS+cwMJKgE7YnRQQTr9BUb+139PQY5w6PoRkpTUdoHSdfe9qaiTs3vy3uCHt4mR5ODZ5z25b2223wHVVbhdTXzTZj1GBm8b0q+PpSCpu/l2Iffdv40pb7ufk2ILGftvPjZVbwBNjAPVXLPDybCxtA2xpk4gby/DN9cBOBuEQMMiSnljQ7sf6QBaSJa/vgvy77VyiM8kJxKBjXOrUlGz+4Li8eUdmYT6W8Dcutj5JmMA=

Anøn LK 
(Admin & Moderate Officer)

Widane Forums
Contact Me: [email protected]
Admin Queries: [email protected]
General Queries: [email protected] 
  07-21-2019, 01:25 AM
#2
?ela mcn ela....?
We don't know everything
in this world
  07-21-2019, 01:12 PM
#3
ela ela
TFS bro
No any One Safe - Security is a Joke
  07-22-2019, 10:34 AM
#4
Keys වල දිග යකෝ
Mahasona
Junior Reverser /Repacker ]
Get Latest Cracks From -- > My Place My place currently Down Users browsing this thread: 1 Guest(s)